PROFESSIONEL RÅDGIVNING I ØJENHØJDE

Vi er et grønlandsk advokatfirma i Nuuk. 


Advokaterne hos Advokat Marie Louise Frederiksen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Advokaterne hos Advokat Marie Louise Frederiksen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærtilsyn og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

Indbetalinger kan ske til kontorets klientkonto i Grønlandsbanken: 6471-1829073.

 

Vi er som advokatfirma undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven). Hvidvaskningslovens bestemmelser betyder, at vi skal indhente legitimationsoplysninger på vores klienter. For fysiske personer skal vi modtage billedlegitimation samt oplysninger om navn, adresse og cpr. nr. Som dokumentation for klientens identitet skal vi derfor modtage kopi af pas eller kørekort.

 

Advokat Marie Louise Frederiksen er ansvarlig for den juridiske bistand og rådgivning i overensstemmelse med grønlandsk rets almindelige regler. Advokat Marie Louise Frederiksens ansvar er ved såvel simpel som grov uagtsomhed beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som dækkes af Advokat Marie Louise Frederiksens ansvarsforsikring. Den lovpligtige advokatansvarsforsikring er tegnet hos CODAN, som også har stillet garantiordningen. Alle advokater og ansatte hos Advokat Marie Louise Frederiksen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Marie Louise Frederiksen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokat Marie Louise Frederiksen, partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre indirekte tab.

 

Scroll til toppen