FORRETNINGSBETINGELSER

Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Advokat Marie Louise Frederiksen udfører for klienten, medmindre der med klienten er indgået anden skriftlig aftale.  

 

Sagsbehandlende advokat definerer opgaven for klienten i samarbejde med klienten. En opgave kan omfatte én eller flere advokatydelser for den samme klient eller for flere klienter. Det vil i den forbindelse fremgå, hvilket arbejde advokatfirmaet skal udføre, hvilken advokat og øvrige medarbejdere der vil være tilknyttet sagen.  

 

Honoraret vil blive fastsat med udgangspunkt i arbejdets art og omfang, det med sagen forbundne ansvar, sags-genstandens størrelse, sagens betydning for klienten, den medgåede tid og det opnåede resultat. Det vil fra sag til sag blive vurderet om der vil blive stillet krav om indbetalt depositum til sikkerhed for kontorets honorar. Depositum vil i givet fald blive indbetalt til klientkonto. Der beregnes ikke moms.  

 

Vi afregner med faste korte intervaller, som aftales med klienten. Udgangspunktet er løbende afregninger, hvert kvartal. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler.  

 

Ved siden af honoraret betaler klienten omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder f.eks. retsafgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Det afhænger af beløbets størrelse og klientrelationen, om beløbet udlægges, eller om der anmodes om forudbetaling af beløbet.  

Advokat Marie Louise Frederiksen, herunder advokater og medarbejdere, udfører opgaven i overensstemmelse med kravene til adfærd og etik i retsplejelovens regler om advokater og Advokatrådets advokatetiske regler.  

 

Alle ansatte hos Advokat Marie Louise Frederiksen har tavshedspligt i relation til uvedkommende med hensyn til indhold og karakter af firmaets sager samt oplysninger i øvrigt fra klienten og om klienten, medmindre den pågældende oplysning efter omstændighederne ikke er af fortrolig karakter. Vi har etableret særlige sikkerhedsprocedurer til sikring af sensitivt og fortroligt materiale.  

 

Klientens originale dokumenter tilsendes klienten, når opgaven er udført. Sagsakter opbevares i 5 år efter opgaven er udført.  

 

Alle klientmidler forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler, og indsættes på klientkonti. Tilskrevne renter på klientkontoen tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.  

 

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter. Før vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt opstår, henviser vi klienten til en anden advokat.  

 

Advokaten har en lovpligtig ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab, som dækker vores rådgivning. Advokatfirmaets ansvar er begrænset til forsikringens maksimum. Klienter, der har interesse heri, kan ved forespørgsel få oplyst den til enhver tid gældende forsikringssum. Det vil være muligt konkret at forhøje forsikringsdækningen, hvis en klient skulle ønske, at advokaten skal påtage sig et større ansvar.  

 

Der gælder følgende ansvarsbegrænsning 

 

Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, herunder bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, tab af data, mistet goodwill og image. Ansvaret omfatter ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private (“punitive damages”). Ansvaret omfatter ikke hæftelse for andre rådgivere, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgaven til, eller som klienten har antaget efter vores henvisning. De samlede erstatningsbeløb for følgerne af én skade kan ikke overstige forsikringens maksimum. Som følger af én skade anses alle krav, der udspringer af samme fortsatte eller gentagne ansvarspådragende forhold, og uanset om en eller flere af de personer, som vi hæfter for, har pådraget sig ansvar, og hvad enten en eller flere skadelidte kan gøre krav gældende i anledning af forholdet.  

 

Klienten har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som advokaten udarbejder i forbindelse med sagen, men advokaten har og beholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.  

 

Advokat Marie Louise Frederiksen er medlem af Advokatsamfundet og brancheforeningen Grønlandske Advokater. 

Tvister angående Advokat Marie Louise Frederiksens adfærd i forbindelse med udøvelse af advokathvervet, samt honorar, behandles af AdvokatnævnetEventuel klage skal sendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, Danmark eller pr. mail til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.glYderligere information om Advokatnævnet kan findes her: https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/  

Scroll til toppen